Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dvou krocích:

1. Prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách školy - možnost vyplnění od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. Tuto vyplněnou přihlášku je nutné si vytisknout, opatřit podpisem zákonného zástupce a předat ve škole. Zákonní zástupci si zároveň rezervují čas, ve kterém se mohou dostavit k zápisu ve škole.

 

2. Formou prezenčního zápisu - v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 h. K zápisu je nutno vzít s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

Části zápisu:

1. Elektronický zápis: proběhne od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu.

Zápis dětí online - ZDE.

2. Zápis s osobní účastí (pokud pandemická situace dovolí): proběhne v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 - 17:00 ve Vratimově i v Horních Datyních. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci.

 

Informace o zápisu:

Kapacita ZŠ Vratimov, Datyňská 690 je 500 žáků. Do prvního ročníku je možno přijmout k současnému datu 67 dětí.

1. Forma zápisu

2. Elektronická registrace s osobní účastí

3. Plnění povinné školní docházky

4. Odklad školní docházky

5. Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

 

 • Forma zápisu

1. Před samotným (osobním) zápisem je nutná elektronická registrace. Elektronická registrace je nutná i v případě žádosti o odklad. Po jejím ukončení si budete moci stáhnout příhlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky.

Přihlášku k přijetí dítěte do školní družiny najdete zde: Přihláška dítěte do školní družiny (pro Vratimov i Horní Datyně).

Žádanku na čipy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny najdete zde: Žádanka na čipy. (pro Vratimov i Horní Datyně). Čip lze získat i předáním od jiného dítěte, které v dalším školním roce školní družinu navštěvovat nebude. V tomto případě není potřeba vyplňovat žádanku na čipy.

Informace o čipu od jiného dítěte zapište prosím do Přihlášky do školní družiny.

 

2. Zápis s osobní přítomnosti dítěte ve škole se uskuteční v pátek 5. 4. 2024 v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně přihl¨ášku do školní družiny. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem dítěte, které bude jiná osoba zastupovat.

 

 • Elektronická registrace - žádosti o přijetí, žádosti o odklad

1. Elektronická registrace bude spuštěna od 25. 3. 2024 00 hod. do 4. 4. 2024 00 hod. -  pod ikonou "Zápis dětí online" na úvodní stránce.

2. Odkaz "Zápis dětí online" na úvodní stránce, nebo na odkaze ZDE, otevře elektronickou registraci, která obsahuje formuláře žádostí o přijetí i žádostí o odklad. Tyto žádosti nestačí pouze vyplnit a elektronicky odeslat, žádosti je potřeba vytisknout, podepsat a jedním z vybraných způsobů předat ZŠ Vratimov. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky školy (j.miculkova@zsvratimov.cz).

V elektronické přihlášce zvolte místo nástupu - buď ZŠ Vratimov, nebo ZŠ Horní Datyně.

Po ukončení registrace systém vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Přihlášky do školní družiny nejsou součástí elektronické registrace, je možno je stáhnout zde.

3. Zápis s osobní účastí se uskuteční ve škole - v pátek 5. 4. 2024 v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem dítěte, které bude jiná osoba zastupovat.

 

 • Povinná školní docházka (dle § 36 školského zákona)

1. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

K zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 se mohou dostavit:

a) děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,

b) děti, kterým byl v dubnu 2023 povolen odklad o jeden školní rok.

 

2. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře se mohou dostavit dětí narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

 

 • Odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena:

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení

b) doporučujícím posouzeníma odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 • Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

Kapacita ZŠ Vratimov, Datyňská 690 je 500 žáků. Do prvních ročníků je možno přijmout 84 dětí.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 4. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 5. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.
 6. Kapacita ZŠ Vratimov, Datyňská 690 je 500 žáků. Do prvního ročníku je možno přijmout k současnému datu 67 dětí.

 

Zákonnými zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>