Poskytování poradenských služeb v naší škole zajišťují

  • výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oršulík - výchovné problémy, kariérové poradenství

Mgr. Jana Mičulková - výchovné problémy, problematika žáků se zdravotním postižením - žáků s podpůrnými optřeními

  • metodik prevence

Mgr. Michal Jenčo - problematika sociálně patologických jevů

Školní poradenské pracoviště po dobu rekonstrukce školy zajišťuje poradenské služby či konzultace s rodiči především individuálně, na základě osobní, nebo telefonické komunikace. 

 

Znění vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (72/2005 ve znění 197/2016)

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na 
          
       a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

       b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

       c) prevenci školní neúspěšnosti,

       d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

       e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

       f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

       g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

       h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

       i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

       j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

       k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

       l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

       m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

  • Informace o škole
    • IČO: 47861665
    • č. ú.: 1684240359/0800
    • e-mail: info@zsvratimov.cz
    • tel.: 596 732 002
    • datová schránka: v9f2gst
    • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73995, Vratimov
  • Kalendář akcí

    Informace pro školáky a jejich rodiče

    Dale
  • Školní časopis

    Online školní časopis

    Dale
  • Poslední příspěvky
  • Odkazy

    Projekty školy
    >>>>>>>>>>>>