Školní družina

 

Zápis do školní družiny:

a) budoucí prvňáčci během zápisu do 1. ročníku 5. 4. 2024

b) žáci současného 1. - 4. ročníku 11. 6. Vratimov, 13. 6. Horní Datyně. Zápis bude probíhat během konzultačních třídních schůzek. Prosíme rodiče, aby přihlášky předávali ve stanovené dny (v době konzultačních schůzek) osobně Janě Mičulkové, zástupkyni ředitelky školy. 

 

Přihláška do školní družiny:

a) pro budoucí prvňáčky

b) pro žáky současného 1. - 4. ročníku (Zápis do školní družiny proběhne ve Vratimově v úterý 11. 6. 2024, v Horních Datyních ve čtvrtek 13. 6. 2024. Prosíme rodiče, aby přihlášky předávali osobně přímo Janě Mičulkové, zástupkyni ředitelky. Děkujeme.)

 

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny:

 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. V případě naplnění kapacity ŠD mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3., 4. a 5. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku.
 • U žáků ve stejném ročníku mají přednost žáci dojíždějící ze vzdálenějšího bydliště, děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • V případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
 • V jiných než výše uvedených případech rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 • U ostatních případů rozhodne los.

 

Čipy - informace pro rodiče - od 1. 9. 2024 zahájí provoz systému Bellhopu i škola v Horních Datyních. Čipy je možné získat od rodičů dětí, které ukončily docházku do školní družiny. Informaci o předání čipu zapíše nové dítě do přihlášky.

Žádanka na čipy

Uvolňovací list žáka

Odhláška ze školní družiny

Úplata ve škoní družině a platba za čipy

 

ÚPLATA ZA DRUŽINU A ČIPY

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

1. Úplata za družinu

Úplata za družinu ve výši Kč 200,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 800,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 1.200,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 2.000,-- na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

2. Způsob úhrady

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1142002006/2700. Variabilní symbol: 2222. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • Úplata může být snížena nebo prominuta.
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 

3. Platba za čipy

Platba za čipy (100 Kč za 1 čip) pro vyzvedávání dětí ze školní družiny (prvňáčci a noví žáci) může probíhat dvěma způsoby:

 • v hotovosti na účtárně ve Vratimově,
 • bezhotovostně na účet č. 1142002006/2700. Variabilní symbol 2425. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.

 

 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>