Seznam přijatých dětí do ŠD 2024/2025 (podmínečné přijetí)  

V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, byli k pravidelné denní docházce do školní družiny v Základní škole Vratimov, Datyňská 690 podmínečně přijati od školního roku 2024/2025 tito uchazeči:

 

  VRATIMOV HORNÍ DATYNĚ
  ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3 ŠD 4 ŠD 5 ŠD 6 ŠD 7
  Renáta Kotulová (vedoucí vychovatelka) Mgr. Dagmar Demběcová Dora Pummová Bc. Lenka Baštinská, Petra Révayová Šárka Pavelková Petra Priesnitzová Šárka Indiková
1 DB2024 0ZQDC VBVR0 VB0605 181 UJCWW MX3OI
2 1TL2481 S7E91 BZGI2 1444 J2202 702XT 9817
3 1602 G96WR RC2024 M2017 A4262 XTG6Z DK2024
4 FG2016 8AJ16 MYDRN WUJ6L ZUZA19 46W4W TM2024
5 170301 W98JF 22RD9 7217 Gam2016 QQBRL TM2024
6 KARF17 3HINR BGA4E L28M08 PEP30 8BRXF F2015N
7 KAJI17 M1KQI JKB68 KM2016 KJ2016 U6V4A 1505
8 1493 1998 N7HLK 2604 N120216 7C5JU 1104
9 KOFI17 5UXQ5 2NLDC D2017 S120216 QDTR0 JF1718
10 17 RUVJI VJPN8 JN1271 112 UT43S 2018
11 235 E0A7B 0Z46H 2230 JAE23 4C32E 11JF26
12 102016 RPRYV CCI9J 170618 2905 M1PNT SRB007
13 140117 NM5ZH JDQ9D 160902 802 590FF D6
14 VM2916 E1PCT 5CR4K 2004 150904 O850I AŠ2024
15 310816 DN2024 OFASF 9335 151215 G1UWO 140
16 FILIPOS IYIOA V29F9 73734 8160 GG7T6 170518
17 406 N5GRR QLJ3S A1501 2303 I1VTV LID5C
18 845309 PP2024 G63OU MÍŠA2017 2612A 508  
19 1968 PQSFA LT2XS DT2024 STE2016 831930  
20 18TOM83 U9QK4 2W6JD 141187   VC2016  
21 OZVA02 2NI4B TMSO0 FY4RQ   10  
22 13102015 EXJZT XQK0Y 2502   IF593  
23 D2202 I0QQG 96C8G DM2016   1407  
24 SOFI2010 MW2024   4477   2755  
25 AD     DAMR2016   2402  
26 2306S     1602   LV387  
27 74     1007M      
28 EH1112     M842015      
29 2309     STAR8      

 

Rozhodnutí o přijetí žáků 4. ročníku bude zveřejněno nejpozději ve středu 26. 6. 2024. Při rozhodování o přijetí bude škola postupovat v souladu s kritérii o přijetí:

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny:

 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. V případě naplnění kapacity ŠD mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3., 4. a 5. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku.
 • U žáků ve stejném ročníku mají přednost žáci dojíždějící ze vzdálenějšího bydliště, děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • V případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
 • V jiných než výše uvedených případech rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 • U ostatních případů rozhodne los.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny

a) oddělení 5: 

1427
KIVI2015
260514
DATE2024
SOEQA
1007P

 

b) oddělení 7:

AD44
2303
OT1507

 

Přijetí do ŠD je podmíněno včasnou platbou úplaty ŠD. Výši úplaty stanovil zřizovatel na 200 Kč za měsíc. Žáci navštěvující odpolední družinu se mohou účastnit i ranní družiny, pokud celkový počet žáků v jednom oddělení nepřesáhne 30 dětí.

 

 

ÚPLATA ZA DRUŽINU A ČIPY

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

1. Úplata za družinu

Úplata za družinu ve výši Kč 200,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 800,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 1.200,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 2.000,-- na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

2. Způsob úhrady

 • Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1142002006/2700. Variabilní symbol: 2222. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída
 • Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
 • Úplata může být snížena nebo prominuta. 
 • V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 

3. Platba za čipy

Platba za čipy (100 Kč za 1 čip) pro vyzvedávání dětí ze školní družiny (prvňáčci a noví žáci) může probíhat dvěma způsoby:

 • v hotovosti na účtárně ve Vratimově,
 • bezhotovostně na účet č. 1142002006/2700. Variabilní symbol 2425. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.
Výsledky Dne sportu  

Kategorie MŠ + 1. r.

Kategorie 2., 3. r.

Kategorie 4., 5. r.

Kategorie Dvojice dětí

Kategorie II. stupeň

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2024/2025  

 • odkaz Zápis do 1. ročníku
 • odkaz Online žákovská
 • odkaz Školní družina
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>