Informace k zápisu do školní družiny (pro žáky současného 1. - 4. ročníku)

Kritéria přijímání žáků

Úplata ve školní družině

Přihláška pro ZŠ Vratimov

Přihláška pro Horní Datyně

 

INFORMACE K ZÁPISU do školní družiny

pro žáky současného 1. – 4. ročníku

 

Termín zápisu: 24. května 2019 od 15:00 do 17:00 h.

 

Místo zápisu:

 • Základní škola Vratimov, Datyňská 690
 • Základní škola Horní Datyně, Vratimovská 60

 

Potřebné dokumenty:

 • Přihláška s vyplněnou hlavičkou (prázdná přihláška bude k dispozici i ve škole)

 

Každý žák při zápisu obdrží registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn:

 • přístupném místě ve škole – hlavní vchod školy,
 • na webových stránkách školy: www.zsvratimov.cz.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 31. 5. 2019.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 1. Přihlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

 

 1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.

 

 1. V případě naplnění kapacity ŠD bude škola postupovat takto:

 

 • Mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3., 4. a 5. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku.
 • U dětí ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
 • V případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
 • V jiných než výše uvedených případech rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.

 

 1. Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

 

 

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

  1. Úplata za ranní a odpolední družinu

Úplata za ranní i odpolední družinu ve výši Kč 130,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 520,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 780,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 1.300,-- na celý školní rok (splatný do 25. 8. běžného roku).

 

  1. Úplata za ranní družinu

Úplata za ranní družinu ve výši Kč 50,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září – prosinec ve výši Kč 200,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden – červen ve výši Kč 300,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši 500,- Kč na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

  1. Způsob úhrady
   1. Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1142002006/2700. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída. Variabilní symbol: 1111.
   2. Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
   3. Úplata může být snížena nebo prominuta. Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – Úplata ve školní družině ( https://zsvratimov.cz/dokumenty/skolni-druzina.php)
   4. V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knižka

  Dále

 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>