ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

 1.  

1. Úplata za ranní a odpolední družinu

Úplata za ranní i odpolední družinu ve výši Kč 130,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 520,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 780,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 1.300,-- na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

 

  2. Úplata za ranní družinu

  Úplata za ranní družinu ve výši Kč 50,-- měsíčně je splatná předem:

  • 1. splátka za období září – prosinec ve výši Kč 200,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
  • 2. splátka za období leden – červen ve výši Kč 300,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
  • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši 500,- Kč na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

   

   

   3. Způsob úhrady

   1. Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1142002006/2700. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída. Variabilní symbol: 2222.
   2. Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.
   3. Úplata může být snížena nebo prominuta. Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – Úplata ve školní družině ( https://zsvratimov.cz/dokumenty/skolni-druzina.php)
   4. V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

    

    

   • Informace o škole
    • IČO: 47861665
    • č. ú.: 1684240359/0800
    • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
    • e-mail: info@zsvratimov.cz
    • tel.: 596 732 002
    • datová schránka: v9f2gst
    • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
   • Online žákovská

    Elektronická žákovská knížka

     

   • SmartClass

  1. Poslední příspěvky
  2. Odkazy

   Projekty školy
   >>>>>>>>>>