Zpět
Výuka pro žáky 9. ročníku v době od 11. 5. 2020

Sdělení informací o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách na základě materiálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020

Podmínky, za kterých mohou být žáci 9. ročníků přítomni ve škole:

 1. Ve škole může být přítomen pouze žák, který nemá příznaky COVID-19 a nepatří do rizikové skupiny. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
 2. U žáků, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami v rizikové skupině, doporučujeme rodičům zvážit nástup žáků do školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Při prvním vstupu do školy musí zákonný zástupce žáka předložit tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ: ZDE

 

Toto prohlášení bude k dispozici na webových stránkách školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

 1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni školy ve společných prostorách školy nosit roušky.
 3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 1. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 2. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 3. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 4. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 5. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. O rozvrhu výuky budete informováni e-mailem, který bude poslán i žákům.
 6. Tato výuka bude probíhat pouze do uskutečnění přijímacích zkoušek.

 

Žádáme Vás o potvrzení docházky Vašeho dítěte do školy na e-mail: j.miculkova@zsvratimov.cz, a to nejpozději do 7. 5. 2020.

 


Poslední změna: 04.05.2020 - 13:13
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knižka

  Dále

 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>