Zpět
Výuka pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Sdělení informací o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách na základě manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020

Podmínky, za kterých mohou být žáci 9. ročníků přítomni ve škole:

 1. Ve škole může být přítomen pouze žák, který nemá příznaky COVID-19. 
 2. U žáků, kteří paří do rizikové skupiny, nebo kteří žijí ve společné domácnosti s osobami v rizikové skupině, doporučujeme rodičům zvážit nástup žáků do školy. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Při prvním vstupu do školy musí zákonný zástupce žáka předložit tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Toto prohlášení bude k dispozici na webových stránkách školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

 1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 2. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni školy ve společných prostorách školy nosit roušky.
 3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Specifika PRO SKUPINY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

V DOBĚ OD 25. 5. 2020

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

 1. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 2. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 4. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se mohou měnit.

vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 

 1. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.                                                             
 2. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 3. Odpolední vzdělávání bude ukončeno v 15:00 h.
 4. Ranní družina není poskytována.
 5. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola požadovat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 6. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 7. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 8. Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 

Žádáme Vás o potvrzení docházky Vašeho dítěte do školy na e-mail: j.miculkova@zsvratimov.cz, a to nejpozději do 18. 5. 2020.

 


Poslední změna: 13.05.2020 - 08:23
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knižka

  Dále

 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>