Zápis - evidované žádosti o přijetí i odklad  

Seznam registračních čísel dětí, které se registrovaly k zápisu (nejedná se o čísla přijatých dětí, jde jen o registraci).

  Zaevidovaná reg. čísla - pro přijetí Zaevidovaná reg. čísla - pro odklad
1 L18W0 58DKJ 1G7P7 N08LK NYS7O UY5K4
2 QE5AC E2XD5 ZS0RR S0EQA WG4MP M9M9V
3 VBB1Y 6WPWN Y3RMI 61ZQX C43W5 WMC80
4 V6UJU RR28A E8EK7 IYYRF X15LJ 2EPCL
5 WJR8M CL628 ZLWKH BHFYH NRGFW HUHW0
6 LMB6S G4HBL 1MSZJ YXVP7   VNCMC
7 C4GA7 JDGIG 695UC BBMTC   8JSS4
8 5M6SJ 0F2PK 668JF 7Z76E    
9 UY0CO FXV4W CSGW0 WDKIS    
10 PSB0B GO9QY L443E 01E7J    
11 EU42V 2DUF5 H740Z NQQ5N    
12 L41RX WNXDS LY0YP 7S99M    
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022  

Části zápisu:

1. Elektronický zápis: proběhne od 1. 4. 2021 do 15. 4. 2021. Elektronická registrace je podmínkou k další části zápisu.

2. Zápis s osobní účastí (pokud pandemická situace dovolí): proběhne v pátek 16. 4. 2021 od 14:00 - 17:00. Konkrétní časy si zvolíte sami při elektronické registraci.

 

Jestli se uskuteční prezenční zápis ve škole, budete informování podle budoucí situace. Podrobnější informace a změny ohledně zápisu sledujte na našich webových stránkách.

 

Informace o zápisu:

1. Forma zápisu

2. Elektronická registrace s osobní účastí

3. Předání žádostí do školy bez osobní účasti

4. Plnění povinné školní docházky

5. Odklad školní docházky

6. Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

 

 • Forma zápisu

1. Před samotným (osobním) zápisem je nutná elektronická registrace. Elektronická registrace je nutná i v případě žádosti o odklad. Po jejím ukončení si budete moci stáhnout příhlášku k zápisu i žádost o odklad povinné školní docházky.

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny najdete zde: Přihláška dítěte do školní družiny

 

2. Umožní-li to vládní nařízení, uskuteční se zápis také formou osobní přítomnosti dítěte ve škole - v pátek 16. 4. 2021 v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem dítěte, které bude jiná osoba zastupovat.

 

3. V případě nepříznivé pandemické situace žádosti o přijetí, nebo odklad, případně žádosti o přijetí do školní družiny včetně kopie rodného listu zasílejte:

a) do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Datyňská 690: v9f2gst,
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). Emailová adresa: j.miculkova@zsvratimov.cz.
c) poštou (Adresa: ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 739 32 Vratimov),
d) osobní podání v kanceláři ředitelky školy v přízemí budovy ve Vratimově v pracovních dnech od 7:00 do 13:00. S sebou si vemte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte není nutná. Pokud budete potřebovat pro předání žádostí jiný termín, kontaktujte zástupkyni ředitelky na čísle 725 704 593.

Pokud zákonný zástupce podá žádostprostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se kžádosti nepřihlíží.

 • Elektronická registrace - žádosti o přijetí, žádosti o odklad

1. Elektronická registrace bude spuštěna od 1. 4. 2021 00 hod. do 15. 4. 2021 00 hod. -  pod ikonou "Zápis dětí online" na úvodní stránce.

2. Odkaz "Zápis dětí online" na úvodní stránce, nebo na odkaze ZDE, otevře elektronickou registraci, která obsahuje formuláře žádostí o přijetí i žádostí o odklad. Tyto žádosti nestačí pouze vyplnit a elektronicky odeslat, žádosti je potřeba vytisknout, podepsat a jedním z vybraných způsobů předat ZŠ Vratimov. V případě problémů s elektronickou žádostí můžete kontaktovat zástupkyni ředitelky školy (j.miculkova@zsvratimov.cz).

V elektronické přihlášce zvolte místo nástupu - buď ZŠ Vratimov, nebo ZŠ Horní Datyně.

Po ukončení registrace systém vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude dítě zveřejněno na seznamu přijatých žáků.

Přihlášky do školní družiny nejsou součástí elektronické registrace, je možno je stáhnout zde.

3. V případě příznivé pandemické situace se zápis uskuteční také formou osobní přítomnosti dítěte ve škole - v pátek 16. 4. 2021 v termínech a místnostech Vámi zvolených při elektronické registraci. S sebou si přineste podepsanou žádost (o přijetí, nebo o odklad), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte ve škole není nutná, přítomnost zákonného zástupce ano. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem dítěte, které bude jiná osoba zastupovat.

 

 • Předání žádostí do školy v případě nepříznivé pandemické situace (včetně kopie rodného listu)

a) do datové schránky školy – datová schránka ZŠ Vratimov, Datyňská 690: v9f2gst,

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). Emailová adresa: j.miculkova@zsvratimov.cz,

c) poštou (Adresa: ZŠ Vratimov, Datyňská 690, 739 32 Vratimov),

 

d) osobní podání v kanceláři ředitelky školy v přízemí budovy ve Vratimově v pracovních dnech od 7:00 do 13:00. S sebou si vemte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte není nutná. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila písemné oprávnění podepsané zákonným zástupcem dítě zastupovat. Pokud budete potřebovat pro předání žádostí jiný termín, kontaktujte zástupkyni ředitelky na čísle 725 704 593.

 

Pokud zákonný zástupce podá žádostprostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se kžádosti nepřihlíží.

 

 • Povinná školní docházka (dle § 36 školského zákona)

1. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 

K zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se mohou dostavit:

a) děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,

b) děti, kterým byl v dubnu 2020 povolen odklad o jeden školní rok.

 

2. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře se mohou dostavit dětí narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

 

 • Odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena:

a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení

b) doporučujícím posouzeníma odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 • Kritéria pro přijímání žáků k plnění povinné školní docházky

Kapacita ZŠ Vratimov, Datyňská 690 je 500 žáků. Do prvních ročníků je možno přijmout 84 dětí.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 4. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 5. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

 

Zákonnými zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

 

Ombudsman - veřejný ochránce práv  

Veřejný ochránce práv (ombudsman) vytvořil nový informační leták (viz obrázek níže) o své působnosti určený dětem a mladým dospělým. Zároveň připravili i video, které dětem poutavou formou představuje působnost veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet, a popisuje, jak s jejich podněty ombudsman naloží.

Odkaz na video najdete ZDE.

 

 

 


 • Odkaz Zápis dětí online
 • odkaz Schránka důvěry
 • odkaz Školní družina
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>