Informace k zápisu

Kritéria přijímání žáků

Žádost o přijetí

Žádost o odklad 

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

 

INFORMACE K ZÁPISU

Termín zápisu: 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 h.

 

Místo zápisu:

 • Základní škola Vratimov, Datyňská 690
 • Základní škola Horní Datyně, Vratimovská 60

 

Potřebné dokumenty:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů)
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v předchozím roce vydáno)

 

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad.

 

Odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Oba posudky je třeba škole doručit do 31. května.

 

Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Průběh zápisu

 1. Formální část

K zápisu se dostaví zákonní zástupci, kteří podají žádost o přijetí k povinné školní docházce. S sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 1. Neformální část

V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje školní připravenost dítěte, úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

 

Zákonnými zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

 

 

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

 

Kapacita ZŠ Vratimov, Datyňská 690 je 500 žáků. Do prvních ročníků je možno přijmout 78 dětí.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Žáci do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 budou přijímání podle těchto kritérií, která vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 1. Žáci po odkladu povinné školní docházky.
 2. Žáci s místem trvalého pobytu ve Vratimově ve školském obvodě stanoveným Obecně závaznou vyhláškou 2/2015.
 3. Z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 4. Žáci z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, pokud to umožní kapacita školy.
 5. Ostatní žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

 

Zákonnými zástupci školu informují o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

 • znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

 

 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Školní časopis

  Online školní časopis

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy