Konzultační třídní schůzky Vratimov 11. 1. 2022 15:00 - 17:00; Horní Datyně 13. 1. 2022 15:00-17:00

 • 1. stupeň - od 15:00 do 17:00
 • 2. stupeň - od 15:00 do 17:00
Konzultační třídní schůzky

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022: květen 2021

 

Termín zápisu dětí do školní družiny pro současný 1. - 4. ročník se uskuteční v pátek 14. 5. 2021.

Přihlašování žáků do školní družiny bude probíhat v jeden den. Jestliže po ukončení zápisu do školní družiny bude kapacita volná, bude vyhlášeno 2., popřípadě 3. kolo.

 

K zápisu se dostavte k zadnímu vchodu do školní družiny.

 

Rodiče si přes Bakaláře zvolí termín, kdy se k zápisu dostaví.

Anketa na adrese www. zsbakalari.zsvratimov.cz:

1) Rodič se přihlásí pod svým profilem, nikoli pod profilem svého dítěte.

2) V levém sloupečku zvolí možnost "Ankety", vyjede roleta a zvolí "Vyplňování anket".

3) Pokud rodič nemá přihlašovací údaje, na hlavní stránce www.bakalari.zsvratimov.cz pod přihlasovacími údaji zvolí možnost "Zapomenuté heslo" a na e-mail, který uvedl škole, mu přijdou nové přihlašovací údaje.

 

S sebou si přinesou vyplněnou přihlášku, případně mohou přihlášku vyplnit ve škole.

Jestliže po uzavření 1. kola nebude naplněna kapacita školní družiny, bude vyhlášen termín pro 2. kolo zápisu.

Seznam přijatých žáků do školní družiny bude zveřejněn na internetových stránkách školy pod jejich registračními čísly.

Pro školní rok 2021/2022 bude škola otevírat pouze dvě ranní oddělení školní družiny.

Úplatu za školní družinu je možné platit od data zveřejnění přijetí žáků do školní družiny nejpozději do 25. 8. 2021.

 

Přihláška žáka do školní družiny pro školní rok 2021/2022 - Přihlášky pouze pro děti v budoucím 1. ročníku.

 

Přihláška žáka do školní družiny pro školní rok 2021/2022 - Přihlášky pro žáky v budoucím 2. - 5. ročníku.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.

Vpřípadě naplnění kapacity ŠD mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3., 4. a 5. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku.Užáků ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Vpřípadě vyloučení dítěte zeŠD vprůběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.

Vjiných než výše uvedených případech rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.

Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

 

Úplata ve školní družině

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá naskutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

Úplata za ranní a odpolední družinu

Úplata za ranní a odpolední družinu ve výši Kč 130,--měsíčně je splatná předem:

1. splátkaza období září až prosinecve výši Kč 520,--je splatná do 25. 8. běžného roku.

2. splátkaza období ledenaž červen ve výši Kč 780,--je splatná do 20. 1. běžného roku.

Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 1.300,--na celý školní rok (splatný do 25. 8. běžného roku).

 

Úplata za ranní družinu

Úplata za ranní družinu ve výši Kč 50,--měsíčně je splatná předem:

1.splátkaza období září –prosinec ve výši Kč 200,--je splatná do 25. 8. běžného roku.

2. splátkaza období leden –červen ve výši Kč 300,--jesplatná do 20. 1. běžného roku

Je možnévyužít jednorázový vklad na účet ve výši 500,-Kč na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

Způsob úhrady

Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykemna účet č. 1142002006/2700.

Ve zprávě propříjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.

Variabilní symbol: 2222.

Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.

 

Snížení a prominutí úplaty

Úplatamůže být snížena nebo prominuta. Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy –Úplata ve školní družině.

 

Neuhrazení úplaty

Vpřípadě neuhrazení školného vřádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen zpravidelné docházky do školní družiny.

 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>